Polityka prywatności Fiesta Catering

INFORMACJA

 1. Administratorem danych osobowych jest Fiesta Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..z siedzibą w Warszawie ( 01-242) przy al. Prymasa Tysiąclecia 46 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688281 NIP 5272814216 REGON 367906118 dalej jako Administrator. Wszelką korespondencję związaną z ochroną danych osobowych należy kierować na adres Fiesta Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  Prymasa Tysiąclecia 46 01-242 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : biuro@fiesta.com.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, numer pesel, numer dowodu osobistego.
 3. Dane będą przetwarzane w celu w współpracy pomiędzy Administratorem, a osobą, której dane dotyczą, a także prawidłowego wykonania zawartej z nią umowy oraz prawidłowego wykonania umów zawieranych przez Administratora z kontrahentami, których zawarcie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie:
  1. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  2. jeśli dane są niezbędne do wykonania umowy gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  3. w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (rozwiązania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania obowiązującej umowy).
 5. Dane przetwarzane są na podstawie regulacji unijnych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator w uzasadnionym zakresie powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które wspierają Administratora w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji umowy gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 8. Dane będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich posiadania, tzn. do dnia ustania obowiązków prawnych (łącznie z wnioskami organów), rozwiązania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania obowiązującej umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane do czasu zaprzestania działań marketingowych lub wycofania zgody przez tą osobę.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania i żądania ich usunięcia. Pomimo żądania usunięcia danych Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego zbadania prawdopodobnego oszustwa lub innego naruszenia.
 10. Od 25 maja 2018 r. osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. ograniczyć przetwarzanie danych przez Administratora, gdy:
   • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
   • w jej ocenie przetwarzanie jej danych jest niezgodne z prawem,
   • dane osobowe przestały być zbędne dla celów Administratora, lecz osoba potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  3. do przenoszenia danych do innych administratorów, w tym na żądanie osoby, której dane dotyczą do przenoszenia jej danych przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi jeżeli to technicznie możliwe,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i ich niepodanie nie wpływa na zawarcie umowy.
 12. Administrator nie podejmuje decyzji w formie zautomatyzowanej i nie dokonuje profilowania.
Zapytaj o ofertę

* Wyrażenie zgody jest konieczne